سازمان های مردم نهاد و اساتید دانشگاهی چه نقشی در ارزیابی های زیست محیطی دارند؟

سمن ها و اساتید دانشگاهی طی دو مرحله می توانند در ارزیابی یک طرح موثر باشند:

الف: مرحله اول در کمیته فنی اداره کل

ب: مرحله دوم در دفتر ارزیابی سازمان در کمیته مشورتی ارزیابی زیست محیطی

.

نظر شما چیست؟ آیا حضور این دو عنصر می تواند بر فرایند ارزیابی اثرگذار باشد؟ بر چه اساسی اساتید و  نماینده انجمن ها انتخاب و دعوت می شوند؟

طرح هایی وجود داشته اند که بعد از موافقت نهایی سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت سازمان های مردم نهاد، دانشگاهیان و مردم رو به رو شده اند.

در قسمت نظرات منتظر پاسخ شما هستیم؟.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/10/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%9F.jpg