یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه موفق شدند، با همکاری پرسنل محترم انتظامی، در بازرسی از یک آغل در حوالی کوه بهار، لاشه چهار قطعه کبک، یک قبضه سلاح برنو، یک قبضه سلاح شکاری تک لول غیرمجاز، ۱۰ تیر فشنگ، ۱۳ تیر فشنگ ساچمه و یک دستگاه دوربین شکاری کشف و ضبط نمایند.
در این رابطه ۲ نفر متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردید.

“روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست گرمه”