برداشت بذور گونه‌های مرتعی اروشیا، کوخیا،دزرتروم،علف شور و سکاله در ایستگاه تولید بذور مرتعی کرنخ شهرستان مانه و سملقان