منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان بجنورد

 

 آبچور   حجم فایل: ۵۲۰.۴۲KB
 اتر آباد علیا   حجم فایل: ۴۰۲.۰۳KB
 اخلی   حجم فایل: ۳۰۰.۰۸KB
 آذرسا   حجم فایل: ۹۱۵.۴۲KB
 ارکان   حجم فایل: ۱۴۳۶.۴۱KB
 استاد تیمور تاش   حجم فایل: ۵۲۴.۳۲KB
 اسدلی   حجم فایل: ۱۵۰۱.۴۲KB
 اسفیدان   حجم فایل: ۸۵۵.۳۹KB
 اق تپه   حجم فایل: ۴۱۸.۲۱KB
 الله وردیخان   حجم فایل: ۲۹۶.۷۷KB
 امام وردی   حجم فایل: ۴۰۹.۵۵KB
 امیرآباد   حجم فایل: ۲۶۹۵.۱۵KB
 اوزمان بالا   حجم فایل: ۳۳۲.۶۶KB
 اوزون بیجه   حجم فایل: ۲۱۶۵.۲۶KB
 ایزمان سفلی   حجم فایل: ۵۱۰.۸KB
 ایوب    حجم فایل: ۳۷۲.۲۸KB
 باباامان   حجم فایل: ۴۶۲.۷۳KB
 بازخانه   حجم فایل: ۱۹۷.۷۷KB
 باغچق   حجم فایل: ۱۲۲۵.۲۹KB
 باقرخان۳   حجم فایل: ۹۴۶.۳۹KB
 برج   حجم فایل: ۲۰۹.۰۸KB
 بوربور   حجم فایل: ۴۳۶.۷۵KB
 پا قلعه   حجم فایل: ۴۳۷.۷۹KB
 پاکتل   حجم فایل: ۵۰۶.۱۳KB
 پسرکانلو   حجم فایل: ۴۳۳.۵۸KB
 پسین دره   حجم فایل: ۳۱۲.۹۵KB
 پیربز   حجم فایل: ۳۹۵.۶۹KB
 سرچشمه   حجم فایل: ۴۰۳.۸۲KB
 پیغو   حجم فایل: ۶۴۶.۶۱KB
 تاتار   حجم فایل: ۳۰۳.۵۶KB
 جمی   حجم فایل: ۵۰۳.۵۷KB
 جودر   حجم فایل: ۱۰۴۹.۴۴KB
 چریک   حجم فایل: ۳۵۰.۴۴KB
 چهارخروار   حجم فایل: ۲۳۰.۵۶KB
 حسن آباد   حجم فایل: ۵۹۲.۶۶KB
 حصارحسینی   حجم فایل: ۵۳۷.۵۷KB
 حمزانلو   حجم فایل: ۴۲۸.۵۴KB
 حمید   حجم فایل: ۵۳۰.۰۴KB
 خداقلی   حجم فایل: ۵۵۶.۳۴KB
 خندقلو   حجم فایل: ۴۰۵.۹۸KB
 خوش منظر   حجم فایل: ۲۰۵.۸۲KB
 دربند   حجم فایل: ۲۵۸۳.۲۹KB
 درصوفیان   حجم فایل: ۳۱۵.۲۵KB
 دنگل   حجم فایل: ۲۳۲.۶۱KB
 دهگاه   حجم فایل: ۱۱۶۲.۳۷KB
 رختیان   حجم فایل: ۵۱۸.۴۳KB
 رزقانه   حجم فایل: ۱۹۵۱.۳۳KB
 رشوانلو   حجم فایل: ۳۲۴.۸۲KB
 ریین   حجم فایل: ۵۹۵.۹۳KB
 سرچشمه   حجم فایل: ۵۱۷.۱۶KB
 سلولی   حجم فایل: ۳۶۲.۴۸KB
 سندل اباد   حجم فایل: ۱۷۶۷.۹۹KB
 سیساب    حجم فایل: ۵۹۱.۹۲KB
 شاه اجاق   حجم فایل: ۵۲۵.۰۷KB
 شهرک قره لر   حجم فایل: ۵۰۵.۷۵KB
 شهرک قلعه جق بزرگ   حجم فایل: ۵۵۶.۷KB
 شهرک قلعه جق کوچک   حجم فایل: ۱۵۸.۳۵KB
 شیخ تیمور   حجم فایل: ۱۱۳۱.۱KB
 طراقی ترک   حجم فایل: ۳۲۴.۴۷KB
 طراقی کرد   حجم فایل: ۴۰۹.۸۲KB
 عبدالله آباد   حجم فایل: ۱۴۲۵.۸۲KB
 علی اباد   حجم فایل: ۱۳۲۰.۴KB
 فخرالدین   حجم فایل: ۱۰۸۷.۴۶KB
 فیروزه   حجم فایل: ۲۸۴.۲۹KB
 قاپاق   حجم فایل: ۴۳۹.۵۲KB
 قارلق   حجم فایل: ۴۳۸.۶۳KB
 قاضی سفلی   حجم فایل: ۲۷۸.۵KB
 قاضی گیفان   حجم فایل: ۱۱۷۴.۷۳KB
 قتلیش   حجم فایل: ۱۶۸.۵۱KB
 قراجه   حجم فایل: ۴۷۹.۸۳KB
 قره باشلو   حجم فایل: ۴۴۴.۹۹KB
 قره جنگل علیا   حجم فایل: ۲۹۰.۴۲KB
 قره خانبندی   حجم فایل: ۱۵۵۲.۹۱KB
 قره نوده   حجم فایل: ۷۰۸.۰۳KB
 قریکانلو   حجم فایل: ۶۳۷.۲KB
 قشلاق عبدل آباد   حجم فایل: ۳۴۱.۱۶KB
 قشلاق ناوه   حجم فایل: ۹۱۲.۶KB
 قصر قجر   حجم فایل: ۶۶۸.۶KB
 قلعه توت   حجم فایل: ۵۸۰.۰۳KB
 قلعه شعبان   حجم فایل: ۱۰۲۹.۵۹KB
 قلعه محمدی   حجم فایل: ۳۸۵.۹۷KB
 قلعه ممو   حجم فایل: ۲۱۶.۳۳KB
 کچرانلو   حجم فایل: ۴۱۲.۳۲KB
 کلاته آشیان   حجم فایل: ۴۴۰.۶KB
 کلاته آقانبی   حجم فایل: ۷۵۶.۰۱KB
 کلاته پهلوانلو   حجم فایل: ۱۱۳۴.۶۶KB
 کلاته سهراب   حجم فایل: ۵۵۶.۹۷KB
 کلاته نقی   حجم فایل: ۷۷۵.۳۷KB
 کلاته یاور   حجم فایل: ۹۴۱.۶۳KB
 کلانتر    حجم فایل: ۶۷۶.۱KB
 کوه کمر   حجم فایل: ۶۶۱.۶۹KB
 گریوان   حجم فایل: ۲۸۶۹.۴۴KB
 گلی   حجم فایل: ۵۱۸.۱۴KB
 گیفان سفلی   حجم فایل: ۴۳۶.۰۶KB
 لنگر   حجم فایل: ۵۷۴.۹۷KB
 مترانلو   حجم فایل: ۹۵۴.۴۱KB
 مملجه   حجم فایل: ۳۰۵.۰۳KB
 مهنان   حجم فایل: ۱۵۷۸.۷KB
 میانزو   حجم فایل: ۴۶۹.۶۸KB
 میرزا حسنلو   حجم فایل: ۳۵۰.۵۶KB
 نرگسلو سفلی   حجم فایل: ۴۶۷.۶۳KB
 نوده چناران   حجم فایل: ۷۳۲.۲۷KB
 نیستانه   حجم فایل: ۹۷۴.۷۷KB
 یزدان آباد   حجم فایل: ۳۲۰.۵۶KB
 یکه شاخ   حجم فایل: ۶۵۳.۹۲KB
 ینگه قلعه شهرک(کسبایر)   حجم فایل: ۱۸۰.۷KB
 ینگه قلعه    حجم فایل: ۹۳۷.۷K