کیفیت هوای بجنورد برای ششمین بار طی ۱۰ روز اخیر در وضعیت ناسالم قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما، بعد از گذشت دو روز از هوای پاک، کیفیت هوای بجنورد طی صبح سه شنبه دوباره برای ساعاتی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت. به گفته «عمارلو» کارشناس پایش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هوای بجنورد در صبح سه شنبه تا ساعاتی در شاخص ۱۱۰ و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

صدیقی- روزنامه خراسان