تخریب جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی سبب بروز بحران‌های محیط زیستی می‌شود. در نتیجه، حفظ و حراست از جنگل‌ها، مراتع و ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی کشور به‌عنوان یک وظیفه ملی حائز اهمیت فراوانی است. جنگل‌های بلوط درکش در استان خراسان شمالی یکی از مناطقی است که با وجود پتانسیل‌های فراوان از نظر اکولوژیکی و گردشگری، کمتر شناخته شده است. این جنگل‌ها با وسعتی بالغ بر ۱۳۰۰۰ هکتار پس از انقطاع چند ده کیلومتری از جنگل گلستان، با پیوستگی منظم و با ترکیبی از گونه‌های مختلف درختی، درختچه‌ای و علفی با غالبیت گونه بلندمازو در استان خراسان شمالی قرار دارند. این جنگل‌ها‌ تنها ذخیره‌گاه و یگانه جنگل بلوط در نیمه شرقی کشور محسوب می‌شوند. حفاظت از این جنگل‌های با ارزش، کنترل و جلوگیری از حضور بیش از ظرفیت عرصه از دام در این جنگل‌ها و رعایت فصل چرا، جلوگیری از تبدیل کاربری جنگل به کشاورزی از برنامه‌های مهم مدیریتی این جنگل‌هاست که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. با توجه به اینکه این منطقه جاذبه‌های گردشگری زیادی برای گردشگران و علاقمندان به طبیعت دارد، توجه به اکوتوریسم موجب کاهش وابستگی به جنگل و شناخته‌شدن آن می‌شود.

دانلود مقاله

نویسندگان
لیلا کریمی email ۱؛ پریسا پناهی۲؛ جلال حسن‌نژاد۳
۱دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، ایران
۲دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
۳دانشجوی دکتری علوم جنگل، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بجنورد، ایران