دو شکارچی متخلف شیروانی دستگیر شدند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان، شکارچیان غیرمجاز که به شکار یک قوچ وحشی در مناطق آزاد اقدام کرده بودند طی تعقیب و گریز در دامنه کوه از نفس افتادند و توسط محیط بانان دستگیر شدند. «فخرانی» با بیان این که متخلفان به مراجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: از شکارچیان غیرمجاز لاشه یک رأس قوچ وحشی، دو دستگاه دوربین شکاری و سایر ادوات شکار و صید به همراه یک دستگاه خودرو کشف شد.

منبع:» خراسان