پاکسازی اطراف ومسیر خیابان بهشتی منتهی به هنرستان فنی امام خمینی ره توسط هنرجویان هنرستان فنی امام خمینی ره

http://s8.picofile.com/file/8349125550/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF_1_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8349125618/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF_5_.jpg

http://s9.picofile.com/file/8349125600/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF_4_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8349125576/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF_2_.jpg