🌱حکم سبز.
🌺محکومیت دو متهم به کاشت نهال و گچ‌کاری مدرسه در فاروج
.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ فاروج با اشاره به اجرای احکام جایگزین حبس در این شهرستان گفت: دو متهم در شهرستان فاروج به‌جای تحمل حبس در زندان، محکوم‌ به گچ کاری مدارس این شهر و کاشت نهال در فضای عمومی شهر شدند.