منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان فاروج
شهرستان فاروج

 فایل ها

 آرمود آقاجی   حجم فایل: ۸۳۴.۲۸KB
 استاد   حجم فایل: ۶۸۵.۲۸KB
 اسطرخی   حجم فایل: ۲۵۱.۵۷KB
 آق چشمه   حجم فایل: ۶۷۵.۵۵KB
 امیرآباد   حجم فایل: ۱۶۱۴.۶۵KB
 اینجی   حجم فایل: ۲۱۹.۴۳KB
 باغ محله   حجم فایل: ۳۹۳.۷۹KB
 برگرد   حجم فایل: ۴۶۴.۵KB
 بهار سفلی   حجم فایل: ۹۶۶.۷۱KB
 بهار علیا   حجم فایل: ۲۷۴۹.۷۱KB
 بیرم آباد   حجم فایل: ۲۹۰.۲۲KB
 پسکن   حجم فایل: ۴۷۴.۲۵KB
 پیرعلی   حجم فایل: ۲۷۶.۲۳KB
 پیره   حجم فایل: ۴۸۶.۱۹KB
 تبریان   حجم فایل: ۱۰۱۳.۶۲KB
 ترنیک   حجم فایل: ۲۷۳۵.۱۳KB
 جعفرآباد سفلی   حجم فایل: ۵۶۳.۴۱KB
 جنجال آباد   حجم فایل: ۲۹۰.۵۸KB
 چری   حجم فایل: ۱۰۶۲.۲۱KB
 چوکانلو   حجم فایل: ۸۸۵.۲۲KB
 حاج تقی   حجم فایل: ۵۳۷.۱۴KB
 حصار اندف   حجم فایل: ۳۷۳KB
 خبوشان   حجم فایل: ۷۱۲.۹۷KB
 خسرویه   حجم فایل: ۴۰۲.۵۶KB
 خواجه ها   حجم فایل: ۶۳۵.۹۲KB
 خیرآباد   حجم فایل: ۷۳۹.۱۵KB
 دالنجان ترکیه   حجم فایل: ۴۱۲.۸۷KB
 دالنجان کردیه   حجم فایل: ۲۹۳۷.۲۲KB
 دربند اسفجیر   حجم فایل: ۲۹۷۸.۰۶KB
 رستم آباد   حجم فایل: ۳۴۴.۰۲KB
 رشوانلو   حجم فایل: ۹۵۲۵.۲۸KB
 ریزه   حجم فایل: ۳۴۸.۴۵KB
 زینکانلو   حجم فایل: ۶۳۸.۷۹KB
 سلیمان آباد   حجم فایل: ۲۰۰.۵۲KB
 سنگلی شور   حجم فایل: ۵۵۱.۷۵KB
 سنگلی شیرین   حجم فایل: ۴۲۲.۴۲KB
 شیرغان   حجم فایل: ۴۵۳.۷۲KB
 صفدرآباد   حجم فایل: ۴۸۶.۷KB
 طرقی سفلی   حجم فایل: ۱۰۷۷.۳KB
 فرهادان   حجم فایل: ۲۸۵.۲۵KB
 قره جقه قهرمانلو   حجم فایل: ۱۵۸.۰۹KB
 قره گل   حجم فایل: ۵۱۲.۰۴KB
 قلعه صفا   حجم فایل: ۵۱۶.۵۸KB
 قلعه نور محمد   حجم فایل: ۳۹۱.۷۵KB
 قوشخانه   حجم فایل: ۳۹۸.۳۲KB
 کلاته جعفرآباد   حجم فایل: ۲۶۱.۸۹KB
 کلاته سیاهدشت   حجم فایل: ۴۵۷.۳۱KB
 کلاته شاه میر   حجم فایل: ۴۷۳.۴۹KB
 کلاته محمدرضاخان   حجم فایل: ۳۰۰.۶۶KB
 کواکی   حجم فایل: ۳۷۹.۹۳KB
 کوران کردیه و کوران ترکیه   حجم فایل: ۷۴۱.۴۸KB
 گرماب   حجم فایل: ۴۱۲.۴۹KB
 گزکوه   حجم فایل: ۴۴۸.۶۲KB
 گوگدره   حجم فایل: ۲۶۲.۳۶KB
 مایوان   حجم فایل: ۱۱۲۱.۸KB
 محمد آباد   حجم فایل: ۷۲۲.۳۷KB
 مردکانلو   حجم فایل: ۴۷۲.۸۸KB
 مرغزار   حجم فایل: ۶۴۴.۴۱KB
 مفرنقاه   حجم فایل: ۵۱۵.۲KB
 میر فضل الله   حجم فایل: ۳۶۱.۹۴KB
 نجف آباد   حجم فایل: ۳۵۰KB
 نقاب   حجم فایل: ۶۳۷.۹۷KB
 ولی آباد   حجم فایل: ۲۳۱.۰۴KB
 یارم گنبد   حجم فایل: ۴۴۰.۱۹KB
 یام   حجم فایل: ۳۱۶.۴۵KB
 ینگه قلعه   حجم فایل: ۲۶۴.۴۷KB