پس از بررسی و نقشه برداری اراضی دیم زار کم بازده در منطقه حوزه آبخیز کهنه جلگه و عقد قرارداد با بهره برداران عزیز، بذر یوجه رایگان در بین متقاضیان توزیع شد،این پروژه در قالب صندوق توسعه ملی شهرستان مانه و سملقان در سال ۹۸ و با پوشش ۵۰ هکتار از اراضی دیم زار کم بازده صورت پذیرفت.