مکان دره ی روستای گرماب: «گرماب» روستایی بی نظیر و کوهستانی در ۲۸ کیلومتری شهرستان شیروان استان خراسان شمالی بین سه روستای گلیان، اسطرخی و بلغان است.
عکاس مهدی خانلقی (رزمی کار کوهستان و مدیر تشکل زیست محیطی نور شیروان)
زمان پاییز ۱۳۹۸

http://s6.picofile.com/file/8377034968/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C5.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377034918/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377035000/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C7.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377034992/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C6.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377034950/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C4.jpg