در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۳ اطراف محل دفن زباله شهر گرمه در راستای بهسازی زباله گاه و اصلاح وضعیت دفع و دفن زباله در این شهر به همت اداره حفاظت محیط زیست گرمه، شهرداری و علاقمندان محیط زیست و شهروندان گرمه ای پاکسازی شد. در این برنامه، معاون محترم فرماندار، اعضای شورای شهر و جمعی از رؤسا و پرسنل ادارات گرمه حضور داشتند.

به امید روزی که با همت تمامی همشهریان گرمه ای و تفکیک از مبدأ زباله دیگر اجرای چنین برنامه هایی لازم نگردد.
منبع: روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه

http://s7.picofile.com/file/8382737734/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_1_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382737892/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_8_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382737776/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_2_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382737792/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_3_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382737834/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_5_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382737850/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_6_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382737876/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_7_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382737900/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87_9_.jpg