کپه کاری حوزه برستو اسفراین از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۸

بازدید رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین از کپه کاری حوزه برستو این شهرستان که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۸ تامین اعتبار گردیده است.