کاشت گل محمدی پایه مادری در نهالستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی به منظور قلمه گیری و تولید نهالهای گل محمدی و توسعه کاشت این گونه در اراضی طبیعی با مشارکت بهره برداران