اطفاء حریق توسط سرکارخانم مقدسی کارمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

ایشان  باتفاق خانواده در مسیر حرکت متوجه حریقی در مراتع شدند که با مسئولیت پذیری اقدامات لازم جهت اطفاء حریق را صورت دادند.

با تشکر از ایشان که مانع از گسترده شدن آتش سوزی شدند.

منبع:» روابط عمومی منابع طبیعی استان