پروژه جنگلکاری قسطی

بازدید مهندس عامری ناظر عالی سازمان در بخش جنگل به همراه معاونت محترم فنی  آقای مهندس انصاری و رییس اداره جنگل استان و همچنین رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان از پروژه جنگلکاری قسطی

در ادامه مهندس عامری با حضور در منطقه کاستان و بازدید از طرح جنگلکاری مشارکتی این منطقه با حضور در جمع بهره برداران عزیز در برنامه جنکل کاری مشارکتی با مردم با گونه های اقتصادی بادام و گل محمدی شرکت نمودند