دانلود کتاب شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم
دانلود کتاب شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم

ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست/ سرزمین، مرحله میانی فرایند آمایش سرزمین یا برنامه ریزی محیط زیست است(بازینسکی ۱۹۸۵). در واقع ارزیابی سرزمین اطلاعات اساسی برای مرحله دوم آمایش سرزمین که شامل انتخاب متناسب ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت است، را فراهم می نماید، زیرا هدف آمایش سرزمین تعیین نتایج فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی انتخاب متناسب ترین و ممکن ترین نوع کاربری سرزمین در یک تکه از سرزمین ( منطقه برنامه ریزی) است. در راستای برآورده کردن این هدف،ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین/ محیط زیست در تعیین نتایج فیزیکی و بیولوژیکی (اکولوژیکی) انتخاب یاده شده نقش دارد. از این قرار، ارزیابی سرزمین شامل پیش بینی ( براساس تجربیات محلی) یا سنجش( براساس استنتاج اطلاعات بدست آمده از محل و یا جای دیگر) کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص از نظر تولید ( محصول یا ظرفیت برد) ، آسیب پذیری (فرسایش، آلودگی، کاهش تنوع گونه ای) و نیازمندیهای مدیریت است.

لینک دانلود اینجا کلیک کنید