منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان مانه و سملقان
شهرستان مانه و سملقان

 فایل ها

 ابه محمدجان   حجم فایل: ۳۷۶.۹۶KB
 آزادگان   حجم فایل: ۴۹۹.۱۷KB
 اسلام آباد کرد   حجم فایل: ۱۰۲۱.۰۵KB
 آغجه   حجم فایل: ۸۴۶.۳۹KB
 آغمزار   حجم فایل: ۳۹۵.۹KB
 انصار   حجم فایل: ۵۱۶.۱۲KB
 اینجانلو   حجم فایل: ۲۴۵۲.۵۶KB
 اینچه سفلی   حجم فایل: ۴۶۱.۸۸KB
 اینچه علیا   حجم فایل: ۹۶۰.۷۵KB
 بازار و قارناس   حجم فایل: ۶۷۵.۳۱KB
 برج زنگانلو   حجم فایل: ۳۲۹.۲۴KB
 بهکده رضوی   حجم فایل: ۶۸۰.۶۷KB
 تازه یاب   حجم فایل: ۳۳۵.۷۵KB
 جوزک   حجم فایل: ۱۷۹۸.۹۶KB
 چخماقلو   حجم فایل: ۴۵۰.۸۱KB
 حیدر آباد   حجم فایل: ۲۱۳.۸۷KB
 خرتوت   حجم فایل: ۵۱۹.۱۸KB
 خرمده شرقی   حجم فایل: ۲۴۶.۲۷KB
 خرمده غربی   حجم فایل: ۹۸۱.۹۸KB
 درکش   حجم فایل: ۵۰۴.۹۴KB
 دشتک سفلی   حجم فایل: ۳۱۶.۳۵KB
 دشتک علیا   حجم فایل: ۵۵۲.۶۵KB
 زرد   حجم فایل: ۵۵۱.۲KB
 زمان صوفی   حجم فایل: ۳۱۷.۸۹KB
 زو علیا   حجم فایل: ۱۰۳۶.۹۵KB
 ساخلی ایلمان   حجم فایل: ۲۶۴.۲۱KB
 شاتوت   حجم فایل: ۳۳۶.۲۸KB
 شبلی   حجم فایل: ۳۴۹.۱۱KB
 شیرآباد   حجم فایل: ۸۲۷.۲۳KB
 عزیزآباد   حجم فایل: ۴۷۳.۵۹KB
 عشق آباد   حجم فایل: ۵۰۵.۳۸KB
 قره قانلو   حجم فایل: ۴۰۲.۴۳KB
 قره مصلی   حجم فایل: ۸۰۵.۷۴KB
 قزلر   حجم فایل: ۵۱۱.۱۶KB
 قلعه استاد   حجم فایل: ۵۰۸.۱۶KB
 کاریز   حجم فایل: ۵۲۲.۱۶KB
 کاستان   حجم فایل: ۳۳۵.۷۶KB
 کریک   حجم فایل: ۸۰۲.۶۳KB
 کشانک   حجم فایل: ۹۵۸.۲KB
 کشک آباد   حجم فایل: ۴۶۰.۳۵KB
 کوشکی    حجم فایل: ۴۹۱.۲۸KB
 کلاته ا.. قلی   حجم فایل: ۶۳۴.۲۵KB
 کلاته تشی   حجم فایل: ۱۷۷۲.۴۱KB
 کلاته قمو.   حجم فایل: ۳۳۷.۲۵KB
 کهنه جلگه   حجم فایل: ۷۸۹.۲۷KB
 کوشکی ترکمن   حجم فایل: ۷۶۷.۸۶KB
 کوشکی کیکانلو   حجم فایل: ۷۵۵.۰۴KB
 کوه قلعه   حجم فایل: ۴۸۸.۸KB
 کیکانلو   حجم فایل: ۱۰۶۴.۵۷KB
 گرکز   حجم فایل: ۷۵۲.۷۲KB
 گرماب   حجم فایل: ۷۳۴.۲۷KB
 لنگر   حجم فایل: ۶۰۳.۶۳KB
 محمدآباد   حجم فایل: ۱۰۵۲.۰۸KB
 ملاحسن   حجم فایل: ۴۸۵.۲۶KB
 مهمانک   حجم فایل: ۳۵۳۰.۲۷KB
 نجف   حجم فایل: ۴۵۴.۶۱KB
 یارچلی   حجم فایل: ۲۵۵۰.۱۴KB
 یالانچی   حجم فایل: ۳۵۳.۸۷KB