منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان راز و جرگلان
شهرستان راز و جرگلان

 فایل ها

 ادینه قلی   حجم فایل: ۵۴۴.۴KB
 اسفروج   حجم فایل: ۴۴۵.۳۱KB
 اشتوت بالا   حجم فایل: ۱۳۱۷.۳۶KB
 اشتوت پایین   حجم فایل: ۱۳۵۹.۷۴KB
 اشرف دره   حجم فایل: ۷۱۷.۲۷KB
 امام دره   حجم فایل: ۹۴۹.۴۵KB
 امانلی   حجم فایل: ۵۰۱.۶۸KB
 انابای   حجم فایل: ۵۷۴.۱۹KB
 آیرقایه   حجم فایل: ۷۰۷.۷۵KB
 باغلق   حجم فایل: ۳۲۲.۴۴KB
 بچه دره   حجم فایل: ۵۸۱.۰۳KB
 بش دره   حجم فایل: ۴۱۵.۹۱KB
 بک پولاد   حجم فایل: ۵۶۰.۰۳KB
 بویاقلی   حجم فایل: ۷۶۰.۹۶KB
 پرسه سو سفلی   حجم فایل: ۴۵۹.۳KB
 پرسه سو علیا   حجم فایل: ۴۵۰.۳KB
 پشنده   حجم فایل: ۳۳۷.۵KB
 ترانلو   حجم فایل: ۴۴۲.۷۴KB
 تش نفس   حجم فایل: ۳۵۹.۹۵KB
 تکله قوز   حجم فایل: ۳۶۶.۳۲KB
 تنگه ترکمن   حجم فایل: ۳۷۶.۱۶KB
 تنگه راز   حجم فایل: ۲۸۳.۹۷KB
 توتلی علیا   حجم فایل: ۴۰۲.۲۲KB
 توتلی   حجم فایل: ۸۳۳.۲۵KB
 جلفدره   حجم فایل: ۶۳۶.۹۹KB
 حسن آباد   حجم فایل: ۴۳۷.۳۱KB
 حصارچه سفلی   حجم فایل: ۱۲۳۱.۹۱KB
 حصارچه علیا   حجم فایل: ۴۱۳.۶KB
 راستقان   حجم فایل: ۸۹۶.۰۵KB
 راستقان   حجم فایل: ۱۹۷.۰۷KB
 سنگسار   حجم فایل: ۱۹۷.۰۷KB
 سوخسو مرادخان   حجم فایل: ۷۰۹.۳۲KB
 سوخسو هاشم   حجم فایل: ۳۲۸.۵KB
 عبداله آباد   حجم فایل: ۸۳۱.۱۵KB
 غلامان   حجم فایل: ۷۹۹.۶۸KB
 فرح دین   حجم فایل: ۱۱۹۵.۷۹KB
 قاولقا   حجم فایل: ۱۶۹۹.۲۴KB
 قره آقاج بالا   حجم فایل: ۱۶۴۴.۶KB
 قره باطر   حجم فایل: ۶۲۴.۸۷KB
 قره پارچق   حجم فایل: ۵۳۸.۶۵KB
 قره قانلو   حجم فایل: ۸۶۰.۵۸KB
 قریه صید نور   حجم فایل: ۴۳۶.۹۵KB
 قزل   حجم فایل: ۴۴۰.۵۲KB
 قلعه قوشین   حجم فایل: ۴۲۸.۹۴KB
 قوری دره   حجم فایل: ۶۰۸.۵۴KB
 قوش تپه   حجم فایل: ۶۴۷.۵۸KB
 کاریز   حجم فایل: ۵۸۶.۸۵KB
 کرپشتلی باغی   حجم فایل: ۲۰۲۱.۲۹KB
 کرپشتلی علیا   حجم فایل: ۳۳۹۳.۲۹KB
 کلاته ابریشم   حجم فایل: ۴۶۱.۳۷KB
 کلاته بهار   حجم فایل: ۱۱۲۷.۲KB
 کلاته حسنقلی   حجم فایل: ۵۰۶.۹۶KB
 کلاته شهید پورمند   حجم فایل: ۷۱۴.۳۹KB
 کیلو پنجه   حجم فایل: ۳۹۱.۴۲KB
 گرکز   حجم فایل: ۶۹۲.۷KB
 گز   حجم فایل: ۲۵۶.۲۲KB
 گنبدلی   حجم فایل: ۲۰۱.۷KB
 گوی نیک   حجم فایل: ۴۳۳.۳۴KB
 مزرعه چال تل پک   حجم فایل: ۸۳۷.۷۱KB
 مزرعه بچه دره   حجم فایل: ۱۰۷۸.۶۳KB
 ملوانلو   حجم فایل: ۶۶۰.۲۴KB
 یکه سعود سفلی   حجم فایل: ۸۱۰.۸۹KB
 یکه صعود علیا   حجم فایل: ۳۸۴.۰۶KB
 ییلاق   حجم فایل: ۵۰۳.۵۴KB