بازدید آقای مهندس جلالی کارشناس معین پروژه های مرتع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی از پروژه بوته کاری با نهال آتریپلکس در منطقه بیدک شهرستان گرمه