به همت تشکل سفیران مهربانی اسفراین تفکیک زباله از مبدا و راه های کاهش تولید پسماند به دانش آموزان مدرسه نور اسفراین آموزش داده شد.
۳۵ دانش آموز همراه با والدین خود در این کلاس آموزشی شرکت کردند.
سفیران مهربانی اسفراین