اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا؛ هر هفته سه شنبه ها در دبستان دخترانه سما شهرستان شیروان
اینبار اجرای طرح کاغذ زباله نیست در دبستان دخترانه اجرا شد.

سپاس از سرکار خانم چکامیفر مربی بهداشت و محیط زیست مجتمع آموزشی سما شهرستان شیروان