?با توجه به رسیدگی خوب شهرداری به پارکهای شیروان ولی قسمت هایی از غرب پارک شهید صیاد شیرازی مناسب سازی نشده و به جای درختان خشک شده قبلی هیچ درختی وجود ندارد . این پارک ریه ۳ هکتاری شهر کوچک ماست.
?قدردان شهرداری شیروان خواهیم بود اگر این قسمت ها را در روز درختکاری مرمت و یا اینکه فقط درختی مناسب بکارند.
.
ارسالی کاربران به سایت “حافظان محیط زیست خراسان شمالی”
@nkhorasanir2