در حمله گرگ به یک دامداری در درق ۴ رأس گوسفند تلف و تعدادی هم زخمی شدند.رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمه گفت: در پی گزارش های مردمی مبنی بر حمله حیوانات وحشی به یک دامداری در درق و وارد کردن خسارت، کارشناسان به محل اعزام شدند و بر اساس شواهد موجود و رد پاها و رفتار این حیوان در مواجهه با دام، حمله گرگ مورد تایید قرار گرفت.«صفرزاده» افزود: دامداران می توانند با اقداماتی همچون استفاده از آغل های استاندارد و حصارهای بلند و مطمئن، ایجاد روشنایی و هوشیاری نگهبان و سگ گله از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.(خراسان)
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-1-300x225.jpg
تصویر موارد مشابه است نه این حادثه