به مناسبت اربعین حسینی و روز جهانی غذا از همه دانش آموزان مجتمع سما شهرستان شیروان با غذای سالم و بهداشتی پذیرایی شد و به منظور نه گفتن به #ظروف_یکبار_مصرف همه دانش آموزان از ظروف دائمی استفاده کردند.

با تشکر از مربی بهداشت مجتمع آموزشی سما، خانم زهرا چکامی فر و همکاران گرامی ایشان در دبستان دخترانه سما شیروان.

http://s6.picofile.com/file/8375404968/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_4_.jpg

 

http://s7.picofile.com/file/8375405068/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_8_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8375404976/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_5_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8375405084/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_9_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8375405042/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_7_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8375404900/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_1_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8375404918/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_2_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8375404926/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_3_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8375404926/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_3_.jpg