منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان شیروان
شهرستان شیروان

 فایل ها

 ا…آباد سفلی   حجم فایل: ۲۸۱.۸۶KB
 ا…آباد علیا   حجم فایل: ۳۶۹.۹۷KB
 اسطرخی   حجم فایل: ۵۲۲.۰۲KB
 اسلام اباد   حجم فایل: ۳۰۴.۵۷KB
 آق قلعه   حجم فایل: ۵۳۲.۲۲KB
 الاشلو   حجم فایل: ۷۱۹.۳۶KB
 الخاص   حجم فایل: ۶۹۴.۸۲KB
 امان آباد   حجم فایل: ۳۰۲.۹۲KB
 امیرآباد   حجم فایل: ۱۱۷۴.۸۲KB
 اوغاز کهنه   حجم فایل: ۲۸۷.۳۴KB
 باغان   حجم فایل: ۳۸۹.۸KB
 برزل آباد   حجم فایل: ۲۷۱.۵۶KB
 برزلی   حجم فایل: ۲۸۹.۵۳KB
 برزو    حجم فایل: ۱۰۲۱.۲۷KB
 بلقان علیا   حجم فایل: ۲۹۳.۴۹KB
 بلقان    حجم فایل: ۲۱۴.۱۹KB
 بیک   حجم فایل: ۸۱۰.۷KB
 پالکانلو علیا   حجم فایل: ۳۶۸.۹KB
 پیرشهید   حجم فایل: ۳۴۳.۱۷KB
 پیره   حجم فایل: ۳۵۵.۳۳KB
 تبریان   حجم فایل: ۱۰۱۳.۶KB
 تخت   حجم فایل: ۶۹۱.۱۶KB
 تفتازان   حجم فایل: ۳۰۹.۱۴KB
 تنسوان.   حجم فایل: ۲۵۸۸.۳۶KB
 توپکانلو   حجم فایل: ۵۷۲.۹۵KB
 توکور   حجم فایل: ۵۱۲.۲۴KB
 جنگاه   حجم فایل: ۳۸۵.۴۲KB
 چپانلو   حجم فایل: ۴۴۲.۴۳KB
 چرمه   حجم فایل: ۲۲۵.۸۶KB
 چلو   حجم فایل: ۷۲۵.۳۸KB
 چورچوری   حجم فایل: ۲۹۱KB
 چوکانلو   حجم فایل: ۱۱۷۴.۹۸KB
 حسین اباد   حجم فایل: ۱۰۷۸.۳۶KB
 حصار قوشخانه   حجم فایل: ۵۷۸.۲KB
 حصار هنامه.   حجم فایل: ۴۵۱.۰۵KB
 حصار   حجم فایل: ۶۷۵.۰۵KB
 حلوا چشمه    حجم فایل: ۱۷۲۸.۶۵KB
 خادمی   حجم فایل: ۳۹۲.۰۱KB
 خانلق   حجم فایل: ۱۸۷۱.۹۸KB
 خرسکانلو   حجم فایل: ۲۸۰.۸۴KB
 خطاب   حجم فایل: ۴۵۷.۰۱KB
 خلاجو   حجم فایل: ۵۴۳.۳۱KB
 خیرآباد   حجم فایل: ۶۷۹.۴۹KB
 دده خان   حجم فایل: ۶۶۲.۶۱KB
 دوآب   حجم فایل: ۷۷۴.۱۳KB
 دولو   حجم فایل: ۴۴۳.۸۶KB
 رحیم اباد   حجم فایل: ۴۱۹.۴۳KB
 رزمغان   حجم فایل: ۵۴۰.۲۹KB
 رشوانلو   حجم فایل: ۷۷۸KB
 رضا اباد غربی   حجم فایل: ۱۴۳۷.۴۶KB
 رضاآباد شرقی   حجم فایل: ۳۹۹.۲۲KB
 زرتانلو   حجم فایل: ۴۰۲.۱۱KB
 زو   حجم فایل: ۴۷۴.۷۷KB
 زوارم   حجم فایل: ۱۰۲۳.۳۵KB
 زیارت   حجم فایل: ۱۸۸۶.۳۱KB
 زیدر   حجم فایل: ۵۶۵.۷۳KB
 زیندانلو   حجم فایل: ۶۸۱.۸۸KB
 سرچشمه   حجم فایل: ۱۳۵۲.۷۷KB
 سکه   حجم فایل: ۵۱۹.۱۲KB
 سنگ چین   حجم فایل: ۲۷۷.۲۸KB
 سولدی   حجم فایل: ۱۱۴۵.۹۶KB
 سیر سپرانلو سفلی   حجم فایل: ۵۶۱.۱۵KB
 سیر سپرانلو علیا   حجم فایل: ۴۶۸.۹۳KB
 شرکانلو   حجم فایل: ۲۳۰۵.۷۲KB
 شکرانلو   حجم فایل: ۵۱۹.۸۱KB
 شناقی سفلی   حجم فایل: ۴۱۵.۵۱KB
 شناقی علیا   حجم فایل: ۲۶۶.۴۶KB
 شوریک عبدآباد   حجم فایل: ۲۷۹.۹۵KB
 شیر آباد   حجم فایل: ۶۴۲.۳۴KB
 عبدآباد   حجم فایل: ۵۶۶.۸۵KB
 فجرآباد   حجم فایل: ۷۴۴.۰۲KB
 فیض آباد   حجم فایل: ۲۴۰۴.۶۱KB
 قپز   حجم فایل: ۲۵۰.۲۹KB
 قزلحصار   حجم فایل: ۲۲۲.۳۶KB
 قلجق   حجم فایل: ۴۶۵۳.۰۸KB
 قلعه بیک   حجم فایل: ۲۶۴.۲۸KB
 قلعه چه   حجم فایل: ۳۵۱.۲۶KB
 قلعه حسن   حجم فایل: ۱۹۸.۵۲KB
 قلعه زو   حجم فایل: ۳۴۴.۹۹KB
 قلعه علیمحمد   حجم فایل: ۵۵۲.۹۱KB
 قلندر آباد   حجم فایل: ۶۵۲.۲۳KB
 قلهک سفلی   حجم فایل: ۹۹۵.۸۱KB
 قلهک علیا   حجم فایل: ۴۶۱.۳۷KB
 قولانلوی علیا و سفلی   حجم فایل: ۶۵۹.۲۲KB
 کالتمانلو   حجم فایل: ۷۸۳.۸۸KB
 کلاته زمان   حجم فایل: ۴۰۳.۷۴KB
 کلاته فیروزه   حجم فایل: ۲۸۸.۲۹KB
 کلاته نظر محمد   حجم فایل: ۴۴۱.۷۱KB
 کلاته هندی   حجم فایل: ۳۶۴.۴۱KB
 کورکانلو سفلی   حجم فایل: ۱۴۷۹.۷۸KB
 کورکانلو علیا.   حجم فایل: ۵۶۲.۰۱KB
 گدوگانلو   حجم فایل: ۳۲۴.۱KB
 گرماب   حجم فایل: ۲۸۳.۹۱KB
 گره زو   حجم فایل: ۱۵۹۵.۱۲KB
 گلیان   حجم فایل: ۳۳۳۹.۷KB
 گوگلی   حجم فایل: ۱۵۸۱.۷۱KB
 محمد آباد-محمد علی خان   حجم فایل: ۲۵۷.۴۳KB
 مشهد طرقی سفلی   حجم فایل: ۲۷۱.۱۳KB
 مشهد طرقی علیا    حجم فایل: ۱۶۲۴.۵۴KB
 ملاباقر   حجم فایل: ۶۰۰.۲۷KB
 ملوانلو   حجم فایل: ۵۳۳.۰۵KB
 میلانلو سفلی   حجم فایل: ۴۲۱.۱۶KB
 میلانلو علیا   حجم فایل: ۴۲۱۱.۵۸KB
 نظر علی   حجم فایل: ۵۵۹.۷۳KB
 نقدو   حجم فایل: ۳۹۱.۵۲KB
 ورقی   حجم فایل: ۶۰۰.۲۹KB
 ورگ   حجم فایل: ۲۲۱۶.۶۹KB
 یاسرآباد   حجم فایل: ۷۴۰.۱۲KB
 یانبلاغ   حجم فایل: ۶۶۳.۷۲KB
 ینگه قلعه علیا   حجم فایل: ۴۲۰.۴۴KB
 ینگی قلعه پایین   حجم فایل: ۶۵۱.۸۳KB