پروژه احداث آبشخورومرمت چشمه درحوزه آبخیزگرمک طبر ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی

بازدید از پروژه باحضورآقای مهندس اسکویی کارشناس مسول بهره برداری استان وآقای مهندس پزشک کارشناس بهره برداری شهرستان وپیمانکار پروژه آقای عابدی

http://s6.picofile.com/file/8376784992/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1_1_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376785034/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1_2_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376785018/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA_%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1_3_.jpg