تحویل یک قطعه درنا توسط شهروند وظیفه شناس به اداره محیط زیست فاروج

شهروند وظیفه شناس فاروجی یک قطعه درنا را از مرگ حتمی رهانید و پس از تیمار اولیه آن رابه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج تحویل داد. ?تحویل یک قطعه درنا، توسط شهروند وظیفه شناس […]