برچسب زده شده با : شهر بجنورد

اسدی راه اندازی کارخانه کمپوست را بارها وعده داده اند، وعده هایی که زمان ندارد. راه اندازی این کارخانه به مثابه مهمانی شده که تاریخش هیچ وقت مشخص نیست. داستان افتتاح کارخانه کمپوست بجنورد به مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل شده است. یک بار کارخانه با میلیاردها تومان اعتبار راه اندازی و بعد به دلیل […]