تنوع زیستی خراسان شمالی آهو/پارک ملی سالوک/محیط بان وهب علیزاده

تنوع زیستی خراسان شمالی آهو/پارک ملی سالوک/محیط بان وهب علیزاده  

سازمان دامپزشکی واکسیناسیون دام های حاشیه و داخل مناطق تحت مدیریت محیط زیست را در اولویت قرار دهد

سازمان دامپزشکی واکسیناسیون دام های حاشیه و داخل مناطق تحت مدیریت محیط زیست را در اولویت قرار دهد مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شیوع بیماری طاعون نشخوار […]

گوشه ای از اقدامات مسئولین و محیط بانان زحمتکش پارک ملی سالوک در جهت جلوگیری از سرایت بیماری pprو گسترش آن در منطقه

گوشه ای از اقدامات مسئولین و محیط بانان زحمتکش پارک ملی سالوک در جهت جلوگیری از سرایت بیماری  pprو گسترش آن در منطقه:L ۱)  ساخت حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودی سرمحیطبانی پارک ملی سالوک توسط […]

گشت و کنترل و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان زحمتکش پارک.

گشت و کنترل و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان زحمتکش پارک. منبع :»  https://t.me/urialnews        

بهسازی و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیط بانان خراسان شمالی

بهسازی و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان منطقه. عرض خداقوت به همه محیطبانان زحمتکش منبع :» https://t.me/urialnews