برچسب زده شده با : محیط بان خراسان شمالی

تنوع زیستی خراسان شمالی آهو/پارک ملی سالوک/محیط بان وهب علیزاده  

سازمان دامپزشکی واکسیناسیون دام های حاشیه و داخل مناطق تحت مدیریت محیط زیست را در اولویت قرار دهد مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان در مناطق تحت مدیریت محیط زیست سمنان گفت: از سازمان دامپزشکی انتظار می رود واکسیناسیون دام های حاشیه و […]

گوشه ای از اقدامات مسئولین و محیط بانان زحمتکش پارک ملی سالوک در جهت جلوگیری از سرایت بیماری  pprو گسترش آن در منطقه:L ۱)  ساخت حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودی سرمحیطبانی پارک ملی سالوک توسط نیروهای یگان حفاظت پارک ۲) ضد عفونی آبشخورهای پارک ملی سالوک ۳) عملیات ضدعفونی و آهڪ پاشی اطراف آبشخورهای پارڪ […]

گشت و کنترل و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان زحمتکش پارک. منبع :»  https://t.me/urialnews        

بهسازی و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان منطقه. عرض خداقوت به همه محیطبانان زحمتکش منبع :» https://t.me/urialnews