روز جهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک برنامه ای با همکاری شهرداری شیروان در پارک صیاد شیرازی برگزار شد نقاشی روی پارچه سرود و….. با درب بطری بازیافتی روی زمین روز جهانی کودک نوشته شد ودر پایان […]

نخستین مدرسه طبیعت خراسان شمالی(مدرسه طبیعت رایان)افتتاح شد

✅نخستین مدرسه طبیعت خراسان شمالی ۰۹۱۵۲۶۳۵۶۵۹ – ۰۹۱۵ ۵۸۹ ۲۴۲۰ آشتی کودکان با طبیعت در مدارس طبیعت @nkhorasanir2