برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی مشترک بین دو استان گلستان و خراسان شمالی

«تیموری» رئیس پارک ملی گلستان در اولین نشست مدیران سمن ها، دوستداران طبیعت و محیط زیست گرمه گفت: بخش زیادی از پارک ملی گلستان در گرمه است و برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک بین دو […]