درگیری بین شکارچیان و نیروهای محیط زیست باعث شهادت یک محیط بان گلستانی و زخمی شدن ۳ محیط بان دیگر شد.
متاسفانه نبود تجهیزات مناسب و پشتیبانی ضعیف از محیط بانان ؛ شکارچیان متخلف را جسورتر کرده همین مساله باعث شده شکارچیان به هر چهار محیط بان مستقیم شکلیک کرده و به راحتی فرار کنند.
#تسلیت