همایش ۷۳، جمعه ۷ دی۹۷
میدان انقلاب تا اول خیابان شهریار پاکسازی شد