گروه مردم نهاد“طنین پاکبانان شیروانی” با اجرای همایش های منظم هفتگی بعنوان فعالترین سازمان مردم نهاد استان خراسان شمالی در حوزه محیط زیست  به شمار می آید.

کلیپ قرار های سبز با معرفی گروه های فعال کشوری


گروه طنین پاکبانان شیروانی
حوزه جغرافیایی فعالیت : خراسان شمالی؛ شهرستان شیروان
شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.
لینک گروه تلگرامی طنین پاکبانان شیروانی:»
https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xNeOVArj3rbCQ

http://s9.picofile.com/file/8339103600/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B5-%DB%B1%DB%B2.jpg
http://s8.picofile.com/file/8308966892/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1_.jpg http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-1.jpg
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/05/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-1.jpg http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86.jpg
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg http://s9.picofile.com/file/8339103042/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C97.jpg
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B3_%DB%B1%DB%B4-%DB%B2%DB%B1-%DB%B5%DB%B8.jpg http://s9.picofile.com/file/8339103418/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%8697.jpg
http://s9.picofile.com/file/8339103176/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%869789.jpg