نمایشگاه نه گفتن به ظروف یکبار مصرف واستفاده از ظروف دائمی/دبستان دخترانه سما

مربی آموزشی و مجری نمایشگاه سرکار خانم زهرا چکامیفر

http://s9.picofile.com/file/8349123318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B5_%DB%B0%DB%B1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8349123350/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1_%DB%B2%DB%B9_%DB%B3%DB%B5.jpg

http://s8.picofile.com/file/8349123268/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B4.jpg