اجرای پروژه کپه کاری حوزه جهان شهرستان اسفراین

بازدید رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین از پروژه کپه کاری حوزه جهان شهرستان اسفراین از محل صندوق توسعه ملی باپیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد

منبع:» روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری