برنامه روز جهانی زمین پاک در شیر کوه شهرستان شیروان برگزار شد.

این برنامه با همکاری مجتمع سما شهرستان شیروان ، شهرداری ، محیط زیست ،منابع طبیعی و شبکه بهداشت این شهرستان اجرا شد یکی از مهمترین قسمت های این برنامه مشارکت کودکان مجتمع آموزشی سما در اجرای مراسم روز زمین پاک بود.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

در ابتدا زنگ زمین پاک با مشارکت کودکان زده شد

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg

حضور مدیر کل محیط زیست خراسان شمالی در مراسم روز زمین پاک شهرستان شیروان

بادرب بطری روز جهانی زمین پاک نوشته شد

مسابقه تفکیک زباله بین دانش آموزان مدارس برگزار شد

مرثیه زمین پاک با مشارکت دانش آموزان دبستان سما اجرا شد

مسابقه نقاشی روی پارچه با موضوع زمین پاک برگزار شد و بخش بهترین نقاشی جایزه داده شد.

و میثاق نامه هم توسط مسئولین و دانش آموزان نوشته و امضاء شد

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

با تشکر از مربی بهداشت و محیط زیست مجتمع آموزشی سما شیروان سرکار خانم “زهرا چکامیفر” بابت آموزش های طولانی مدت و مستمر محیط زیست به دانش آموزان این مجتمع و ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان عزیز در اجرای برنامه روز زمین پاک